{{currentAdventure.title}}
Pa Antur?
{{location.title}}
{{adventure.title}}
Pwy sy’n dod?
Pwy sy'n dod?
{{ticket.titlePrefix}} ({{ticket.price}})

Gwybodaeth

Pre-booking is highly recommended to avoid disappointment.

Mae gan rai o'n anturiaethau gyfyngiadau megis uchder, cyrhaeddiad a phwysau.


Conflicting Basket Times

There are already items in your basket that conflict with the selected time. The same individual will not be able to participate in both. This takes into account the check-in times, duration, and travel times between the locations.

{{restrictions.title}} Cyfyngiadau

Have you seen our restrictions? Check them out below before booking:
  • :
  • :

Add to your experience

Bundle options

Extra
{{bundle.blastWord}}

{{bundle.name}}

{{bundle.bundlepopdesc}}

{{bundle.wasPriceText}} {{bundle.priceText}} each
Web Exclusive Offer
Update & Checkout

Upgrade to the {{package.title}}

{{package.discountText}}
Your {{product.adventure.title}} adventure is at {{product.time}} and finishes at {{getEndTime()}}.

Select a {{adventure.title}} time session

{{time}}
{{time}}
{{time}}
{{ t.price | money }}

{{package.meta.diffSiteDisc}}

{{ currentDate.format('MMMM YYYY') }}: {{currentAdventure.title}}
{{day.day}}{{ day.day | daySup }} {{day.moment.format('MMMM')}} from - £{{day.price}} {{day.meta.text}}   -

Time Session

During busy periods, please expect to queue for around 45 minutes from your start time of your adventure.

Sorry, there are no time sessions available for this day.

{{t.time}}
{{t.time}}
{{t.time}}
{{ t.total | money }}
 
Titan

No available time slots?

Why not try Titan 2 instead.

Session overlaps with one in your basket
Loading...
Loading...
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
{{day.day}}{{ day.day | daySup }} from - £{{day.price}} - {{day.meta.text}}  
Loading...

Time Sessions

During busy periods, please expect to queue for around 45 minutes before your adventure.

Sorry, there are no time sessions available for this day.

{{t.time}}
{{t.time}}
{{t.time}}
{{ t.total | money }}
 
Loading...
Titan

No available time slots?

Why not try Titan 2 instead.


Cwestiynau Cyffredin

Detholiad o gwestiynau a ofynnir yn aml


Mae’r amseroedd agor yn amrywio ac yn dibynnu ar ba safle rydych chi’n bwriadu ymweld ag ef. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein hamseroedd agor, ffoniwch y ganolfan archebu.

Mae’r ganolfan archebu ar agor rhwng 8.00am a 6.30pm, 7 diwrnod yr wythnos. Gallwch gysylltu â nhw ar 01248 601 444.

I osgoi cael eich siomi, rydyn ni’n argymell eich bod yn archebu eich antur ymlaen llaw, yn enwedig yn ystod y gwyliau.

Os byddai’n well gennych chi siarad ag aelod o’r tîm ac archebu dros y ffôn, ffoniwch 01248 601 444.

Sylwch ein bod yn codi ffi archebu o £4.50 os byddwch yn archebu dros y ffôn.  Mae'r ffi yn cael ei chodi am yr archeb gyfan, nid fesul tocyn.

Rydyn ni’n croesawu gwylwyr yn holl safleoedd Zip World – fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol nad yw’n bosib i wylwyr weld pob antur.

Zip World Chwarel y Penrhyn, Bethesda
Gallwch eistedd yn ôl ac ymlacio yn yr Ardal Antur ym Mwyty Blondin wrth i’ch anwyliaid hedfan uwchben ar Velocity 2 – mae’n brofiad gwych i wylwyr. Gallwch sefyll y tu allan ar y platfform neu eistedd ar y byrddau picnic i wylio – fe gewch chi ddewis.

Zip World Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog
Os nad yw cymryd rhan yn Bounce Below yn apelio at eich grŵp cyfan, gallwch fentro dan y ddaear am £5 i wylio’r olygfa drawiadol. Yn anffodus, does dim ardal i wylwyr yn Zip World Caverns.

Zip World Fforest, Betws-y-coed
Mae croeso i chi fynd am dro o amgylch Zip World Fforest i fwynhau’r holl antur. Mae ardal bicnic wrth ymyl Fforest Coffi, sydd drws nesaf i'r Fforest Coaster, ac mae un arall wrth ymyl Treetop Nets. Os oes awydd bod y tu mewn arnoch chi, gallwch ymlacio yn Fforest Caffi.

Rydyn ni’n croesawu pawb i’n holl safleoedd; fodd bynnag, er bod ein gweithgareddau wedi’u dylunio i fod yn hygyrch i’r rhan fwyaf o bobl, mae elfen o her gorfforol a meddyliol yn gysylltiedig â nhw.

Gallai hyn olygu bod angen offer a/neu staff ychwanegol ar bobl sydd ag anghenion ychwanegol er mwyn gallu cymryd rhan yn ddiogel, ond ni ellir gwarantu mesurau ychwanegol.  Dim ond Velocity yn Zip World Penrhyn, Bethesda sy’n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, ac mae’n rhaid trefnu ymlaen llaw.

Ewch i’n tudalen Cyfyngiadau Meddygol neu anfonwch e-bost at accessibility@zipworld.co.uk ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu chi.

Zip World Velocity a Zip World Titan:
Byddwch yn barod am bob tywydd! Ar ddiwrnodau oer, rydyn ni’n cynghori’n gryf eich bod yn gwisgo menig i gymryd rhan a’ch bod yn gwisgo dillad cynnes sy’n dal dŵr. Ar ddiwrnodau cynhesach yn yr haf, dylech gofio eich bod mewn ardal fynyddig ac y bydd y tymheredd yn sylweddol is.

Zip World Caverns a Bounce Below:
Mae’r gweithgaredd mewn ogof o dan y ddaear lle mae'r tymheredd tua 10 °C. Gwisgwch ddillad addas sy’n gorchuddio eich breichiau a’ch coesau – hen ddillad yn ddelfrydol oherwydd mae’n bosib y byddant yn cael eu baeddu/difrodi. Gwisgwch esgidiau rhedeg neu esgidiau cerdded ar gyfer Caverns; ac esgidiau rhedeg ar gyfer Bounce Below.  Ni chaniateir esgidiau agored, fflip fflops, sandalau nac esgidiau tebyg. Oherwydd eich bod yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a wneir i ddillad, esgidiau ayb.

Zip World Quarry Karts
Oherwydd ei fod yn antur y tu allan, cewch eich cynghori i wisgo’n briodol ar gyfer y tywydd. Rydyn ni’n argymell crys llawes hir a throwsus ac ni chaniateir esgidiau agored, fflip fflops, sandalau nac esgidiau tebyg.

Holl weithgareddau Zip World:
Dylai gwallt hir fod wedi’i glymu’n ôl, dylid tynnu pob eitem o emwaith a sgarffiau, ac nid ydym yn argymell eich bod yn gwisgo sgert.
Gwisgwch esgidiau rhedeg neu esgidiau cerdded am eich traed – ni chaniateir esgidiau agored, fflip fflops, sandalau nac esgidiau tebyg.
Mae gan Zip World hawl i wrthod pobl nad ydynt yn gwisgo dillad priodol. Oherwydd eich bod yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a wneir i ddillad, esgidiau ayb.

Oes angen cyfarpar arnoch chi?
Gallwch gael 15% i ffwrdd yn Cotswold Outdoor, Runners Need, Snow+Rock a Cycle Surgery gyda’ch archeb Zip World, yn y siopau ac ar-lein. I hawlio eich disgownt, dangoswch daflen disgownt ddilys neu gadarnhad o’ch archeb Zip World yn y siopau, neu ddefnyddio cod disgownt dilys ar-lein. Mae telerau ac amodau’n berthnasol.

Mae’r siop Cotswold Outdoor agosaf i Zip World ym Metws-y-coed, felly mae’n hawdd cael popeth mae ei angen arnoch ar gyfer eich antur nesaf.


Mae gennym loceri ar gael ar ein gwefannau am £1. Bydd angen ffonau wrth gofrestru er mwyn cwblhau ein ffurflenni olrhain ac olrhain.

Rydyn ni’n gofyn i bob cwsmer sydd wedi archebu ymlaen llaw ddod â chopi o’r e-bost cadarnhau. Caiff hwn ei anfon atoch chi ar ôl i chi archebu. Fel arall, gallwch ddangos yr e-bost ar ddyfais (h.y. ffôn, tabled). Os na fyddwch chi’n cael yr e-bost yma, ffoniwch Zip World ar 01248 601 444.

Mae’n rhaid i gwsmeriaid gyrraedd o leiaf 30 munud cyn amser y gweithgaredd.

Ni fydd cwsmeriaid yn cael ad-daliad os byddant yn cyrraedd ar ôl amser dechrau’r gweithgaredd. Ni fydd iawndal na chostau eraill tebyg yn cael eu talu am golledion canlyniadol.

Mae gan Zip World hawl i wneud newidiadau gweithredol angenrheidiol ar unrhyw adeg am resymau diogelwch neu weithdrefnol. Gallwn newid cyfyngiadau pwysau neu hyd yn oed gau'r safle am resymau diogelwch.

Mae'r holl wybodaeth am ein polisi gohirio i’w gweld yn y Telerau ac Amodau. (1. Gohirio neu addasu archebion yn Zip World).

Cadwch lygad ar statws yr antur er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw statws eich antur. Os yw’n angenrheidiol ein bod ni’n newid eich archeb oherwydd y tywydd, byddwn yn ceisio cysylltu â chi cyn gynted â phosib drwy ffonio neu anfon neges destun.

Mae gwahanol gyfyngiadau oedran ar gyfer pob antur – ewch i’n tudalen cyfyngiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Ewch i’n tudalen 'Llety' i ddewis llety sy’n addas i chi.

Gallwch ddefnyddio eich taleb ar-lein drwy ein tudalen archebu. Gallwch hefyd ffonio ein Canolfan Archebu Antur ar 01248 601 444.

Does dim un cyfnod o'r flwyddyn yn well na’r llall i gymryd rhan. Edrychwch ar statws yr antur cyn dod yma.

Dyma amcan o’r pellteroedd a'r amseroedd rhwng ein safleoedd. Sylwch nad yw’r rhain yn ystyried traffig, tywydd na chau ffyrdd. Os ydych chi’n bwriadu cymryd rhan mewn sawl antur mewn mwy nag un o’n safleoedd ni, siaradwch ag un o’n Cynghorwyr Antur drwy ffonio 01248 601 444 neu anfon e-bost at info@zipworld.co.uk i gael cyngor pellach.

O Zip World Chwarel y Penrhyn, Bethesda
I Zip World Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog - tua 26milltir 45mun
I Zip World Fforest, Betws-y-coed - tua 17milltir 30mun

O Zip World Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog
I Zip World Chwarel y Penrhyn, Bethesda - tua 26milltir 45mun
I Zip World Fforest, Betws-y-coed - tua 12milltir 20mun

O Zip World Fforest, Betws-y-coed
I Zip World Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog - tua 12milltir 20mun
I Zip World Chwarel y Penrhyn, Bethesda - tua 17milltir 30mun

Mae braslun o hyd ein holl anturiaethau isod. Cofiwch fod rhaid i chi gyrraedd 30 munud cyn amser archebu pob antur.

Zip World Fforest
Fforest Coaster - tua 6 munud y tro
Treetop Nets - 1 awr
Zip Safari - Hyd at 2 awr
Skyride - 30 munud
Tree Hoppers - 30-45 munud

Zip World Chwarel y Penrhyn
Velocity 2 - 2 awr
Taith Chwarel y Penrhyn - 1.5 awr

Zip World Slate Caverns
Caverns - 3-4 awr
Titan - 1.5 awr
Bounce Below - 1 awr

Mae rhestr lawn o’n cyfyngiadau, gan gynnwys rhai sy’n ymwneud ag oedran, ar gael ar ein tudalen cyfyngiadau.

Ar hyn o bryd, yr unig ffordd o weld a yw’r anturiaethau ar gael yw mynd i'r dudalen Prynu Nawr, wedyn dewis eich antur a’r dyddiad a gweld pa amseroedd sydd ar gael. Fel arall, gallwch ffonio ein Cynghorwyr Antur ar 01248 601 444 i gael cymorth.

Ewch i’n tudalen Cyfyngiadau Meddygol i weld rhestr gynhwysfawr.

Ni chewch hedfan drôn ar unrhyw un o'n safleoedd o dan unrhyw amgylchiadau.


Facebook Twitter Google LinkedIn